Algemene voorwaarden

1. definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Opdrachtnemer: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. 

2. toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 

3. offertes & aanbiedingen

3.1 De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. De Wederpartij is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de Wederpartij binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.3 Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

4. vergoeding 

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Opdrachtnemer eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. 

4.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed. 

5. factuur & betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

5.2 Bij het uitblijven van (tijdige) betaling van de factuur is de Wederpartij, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is Opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van de Wederpartij.

5.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Opdrachtnemer ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

5.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Opdrachtnemer nog niet heeft voldaan. 

6. wijziging datum of annulering

6.1 De opdracht kan door de Wederpartij tot 7 dagen voor de datum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering minder dan 2 dagen voor de datum wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering tussen 3 en 7 dagen voor de datum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. 

6.2 Indien Opdrachtnemer wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de te fotograferen, is zij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Opdrachtnemer de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf die een soortgelijke stijl van Opdrachtnemer hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens Opdrachtnemer zal verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en Opdrachtnemer derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van Opdrachtnemer.

7. klachten 

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld. Opdrachtnemer heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden. 

8. opdracht

8.1 Opdrachtnemer heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

8.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Opdrachtnemer slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Opdrachtnemer is geretourneerd. 

8.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Opdrachtnemer recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden. 

9. kwaliteit

De geleverde foto’s door Opdrachtnemer worden standaard in hoge resolutie en hoge JPEG-kwaliteit geleverd. De foto’s worden in zogenaamd RAW-formaat gemaakt, nabewerkt (ontwikkeld) en vervolgens omgezet naar JPEG. Opdrachtgever ontvangt nooit de RAW-bestanden.

10. schade & verlies

10.1 Wanneer de foto’s van een fotoshoot in de tijd tot levering verloren gaan, wordt de gedane fotoshoot over gedaan, zonder kosten.

10.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van geleverde digitale foto’s door Opdrachtnemer.

10.3 Opdrachtnemer archiveert en bewaart de geselecteerde en nabewerkte foto’s geduurde zes (6) maanden. De archiveerplicht vervalt na deze zes (6) maanden.

10.4 Wanneer door buitensporig gedrag van de Opdrachtgever, de kinderen, huisdieren, vrienden, familie of personeel van de Opdrachtgever schade veroorzaakt aan de apparatuur (camera, computer, lampen, achtergrond, etc.) stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgever aansprakelijk tot maximaal 75% van de nieuwprijs van de beschadigde apparatuur.

11. auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Opdrachtnemer. De Wederpartij mag de foto’s onbeperkt gebruiken voor privé doeleinden. Omgekeerd mag Fotograaf de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie (tenzij vooraf anders is overeengekomen). Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van zijn portfolio, op de website geplaatst worden, voor Awards worden ingestuurd en gebruikt worden op social media. 

12. licenties

12.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Opdrachtnemer is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 

12.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Opdrachtnemer, hebben bedoeld.

12.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 9.2 genoemde exploitatierecht. 

12.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

12.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden. 

13. inbreuk op auteursrecht 

13.1 Het auteursrecht op de foto’s berust bij Opdrachtnemer. De wederpartij mag de foto’s onbeperkt gebruiken voor privé doeleinden. Omgekeerd mag Opdrachtnemer de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van zijn portfolio, op de website geplaatst worden, voor Awards worden ingestuurd en gebruikt worden op social media. 

13.2 Elk gebruik van een Fotografisch van werk van Opdrachtnemer dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Opdrachtnemer.

13.3 Bij inbreuk op auteursrecht komt Opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van € 100,-. De door Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

14. naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten

14.1 De naam van Opdrachtnemer dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
Online moet er gelinkt worden naar www.ninavoordes.nl, op social media dient er verwezen geworden naar de accounts van Studio Nina Voordes op het desbetreffende platform. 

14.2 Het is niet toegestaan om Fotografisch werk in een andere bewerking dan door Opdrachnemer gemaakt te publiceren.

14.3 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Opdrachtnemer conform artikel25. 

14.4 Voor iedere inbreuk op de aan Opdrachtnemer toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

15. aansprakelijkheid en rechten van derden

15.1 Opdrachtnemer is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

15.2 Opdrachtnemer is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Opdrachtnemer. 

15.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

15.4 Indien derden jegens Opdrachtnemer en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en Opdrachtnemer in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. 

16. faillissement/ surseance

Zowel Opdrachtnemer als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Opdrachtnemer het recht de verstrekte licentie te beëindigen. 

17. rechts- en forumkeuze

17.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

17.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Opdrachtnemer en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.  

18. Voorwaarden voor cursussen 

Naast alle bovengenoemde voorwaarden, zijn onderstaande voorwaarden van toepassingen bij het kopen en volgen van een cursus van Studio Nina Voordes op Instagram.

18.1 Betalingsverplichting: Koper heeft  een betalingsverplichting vanaf moment dat de aankoop wordt gedaan. Koper heeft pas toegang tot de content van de cursus als aan de betalingsverplichting is voldaan. Ook als niet de hele cursus wordt gevolgd of van alle content gebruik wordt gemaakt blijft de betalingsverplichting blijft bestaan. Als niet de gehele cursus of content wordt doorlopen blijft de betalingserplichting bestaan. Restitutie is niet mogelijk.

18.2 Aanpassen tarieven: Studio Nina Voordes is te allen tijde vrij om, zonder opgaaf van reden, de tarieven aan te passen. 

18.3 Inspanningsverplichting: Studio Nina Voordes heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Studio Nina Voordes belooft haar best te doen, naar beste inzicht en vermogen, om de cursus zo goed mogelijk te geven. Studio Nina Voordes is niet verantwoordelijk voor het resultaat van de cursus bij de cursisten. Het resultaat is afhankelijk van inzet van de deelnemer.

18.4 Aanbod en uitvoering: De cursus is maar met één account op Instagram te volgen. 

18.5 Recht om deelnemers te weigeren: Studio Nina Voordes heeft het recht om, zonder opgaaf van reden, een deelnemer te weigeren.

18.6 Aanpassen cursusaanbod: Studio Nina Voordes heeft het recht om de inhoud van de cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen, wanneer zij dat nodig acht. Aanpassingen hebben geen invloed heeft op de betaling. Deelnemers kunnen bij aanpassingen aan de cursus hun geld niet terugvragen.

18.7 Intellectueel eigendom: Studio Nina Voordes verleent een persoonlijk recht. Dit is een exclusief recht en een herroepelijk recht om de cursus te gebruiken, dat alleen wordt verleend aan diegene die een kaartje heeft gekocht. Deelnemers mogen de cursus niet kopiëren, verspreiden of openbaar maken zonder expliciete toestemming. Deelnemer mag tot 12 maanden na de cursus niet een soortgelijke cursus geven.

18.8 Delen van de cursus op social media: In beperkte mate mogen screenshots gedeeld worden uit de cursus, mits met naamsvermelding: @ninavoordes.

18.9 Toegang tot de cursus: De inhoud van de cursus is een maand lang toegankelijk op het Instagram account. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het op tijd volgen van de cursus en waar nodig materiaal op te slaan.

18.10 Communicatie binnen het account: Spam of ongewenste mededelingen worden niet geaccepteerd. De deelnemers kunnen daarmee de toegang afgenomen worden, zonder geld terug te krijgen.

18.11 Annulering / herroepingsrecht: Gezien het hier om een virtueel product gaat, is deze uitgesloten van herroepingsrecht.

De toolkit is onderweg naar je mailbox!

Maar wacht even! Ik heb nog iets leuks voor je.

Volg nu de cursus Canva Basics voor Instagram met 50% korting!

Leer de ins & outs van Canva om eindelijk echt goede en mooie ontwerpen te maken voor Instagram (of voor iets anders). 

Met de code tools betaal je nu maar €25 ipv €50 voor de cursus!

De toolkit is onderweg naar je mailbox!

Maar wacht even! Ik heb nog iets leuks voor je.

Volg nu de cursus Canva Basics voor Instagram met 50% korting!

Leer de ins & outs van Canva om eindelijk echt goede en mooie ontwerpen te maken voor Instagram (of voor iets anders). 

Vul bij het afrekenen de code doemijdiecanvakorting in en betaal €25 ipv €50 voor de cursus!

De canva template is onderweg naar je mailbox!

Maar wacht even! Ik heb nog iets leuks voor je.

Volg nu de cursus Canva Basics voor Instagram met 50% korting!

Leer de ins & outs van Canva om eindelijk echt goede en mooie ontwerpen te maken voor Instagram (of voor iets anders). 

Vul bij het afrekenen de code doemijdiecanvakorting in en betaal €25 ipv €50 voor de cursus!